ووشو

محرومیت بلندمدت برای خواهران منصوریان به اتهام اقدام علیه منافع ملی

فدراسیون ووشوی ایران بیانیه ای در مورد دلیل و مدت محرومیت خواهران منصوریان منتشر کرد.

12 مهر 1399